Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 683-691

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της Covid-19 στην Ελλάδα
ως ευκαιρία υιοθέτησης διεθνών καλών πρακτικών
Πρόταση σύστασης εθνικής ομάδας επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων

Μ.Ε. Ψωμιάδη,1 Χ. Πλατής,2 K. Γκοσκόσης,1 Γ. Ίντας,3 Π. Πρεζεράκος4
1Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Αθήνα
2Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, Αθήνα
3Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», Νίκαια
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη

Η επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, ιδιαίτερα δε δημόσιας υγείας, προτάσσεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως σημαίνουσα διάσταση της επιχειρησιακής ετοιμότητας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Μάλιστα, οι ψυχοκοινωνικές επιδράσεις των επικοινωνιακών χειρισμών σε συνθήκες κρίσης ώθησαν διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), στην έκδοση πολυάριθμων συστάσεων και οδηγιών για την αποτελεσματικότερη επικοινωνιακή διαχείριση της πρόσφατης πανδημίας Covid-19. Η παρούσα μελέτη περίπτωσης πραγματεύεται τους επικοινωνιακούς χειρισμούς του ελληνικού κράτους κατά το πρώτο πανδημικό κύμα. Με την έμφαση να δίνεται στη σημασία του επικοινωνιακού επιχειρησιακού σχεδιασμού επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση της διαμόρφωσης εθνικής ομάδας επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων γενικά. Γενικότερα, η πολυεπίπεδη επίδραση της επικοινωνιακής διαχείρισης μιας κρίσης έχει τέτοια προστιθέμενη αξία, ώστε η κατάρτιση εθνικών σχεδίων επικοινωνίας να κρίνεται σήμερα επιβεβλημένη.

Λέξεις ευρετηρίου: Covid-19, Διαχείριση κρίσεων, Επικοινωνιακή διαχείριση, Επιχειρησιακή ετοιμότητα, Επιχειρησιακός σχεδιασμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής