Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η ΕΕΕΑΑ από το 2003 καθιέρωσε υποτροφία σε ένα μέλος της για την εκμάθηση μεθόδων-τεχνικών, προηγμένης τεχνολογίας, σε έγκριτο επιστημονικό τμήμα του εξωτερικού, διαρκείας έως ενός μηνός.

Παρατίθεται η επιστολή του ΔΣ της Εταιρείας προς τα μέλη της.


Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Αγαπητέ συνάδελφε,

Το ΔΣ της ΕΕΕΑΑ αποφάσισε και φέτος την προκήρυξη μιάς υποτροφίας για την εκμάθηση μεθόδων-τεχνικών, προηγμένης τεχνολογίας, σε έγκριτο επιστημονικό τμήμα του εξωτερικού, διάρκειας ενός μηνός που θα χορηγείται ετησίως υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι μέλος της Εταιρείας μας και να υπηρετεί σε Αιματολογικό Εργαστήριο ή τμήμα Αιμοδοσίας Δημόσιου νοσοκομείου.
 2. Να υποβάλει βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να φαίνεται το επιστημονικό, κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.
 3. Να υποβάλει επιστολή αποδοχής από τον υπεύθυνο Δ/ντη του τμήματος του εξωτερικού στην οποία να αναφέρεται το αντικείμενο της απασχόλησης του υποτρόφου.
 4. Να υποβάλει επιστολή από την οποία να προκύπτουν:
  α) Σύμφωνη γνώμη του Δ/ντού του τμήματος στο οποίο ήδη υπηρετεί ο υπότροφος και
  β) Η δυνατότητα μελλοντικής εφαρμογής των μεθόδων-τεχνικών στο εν λόγω τμήμα.
 5. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012, στα γραφεία της Εταιρείας μας.
  Διεύθυνση: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών - Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα.

Πληροφορίες θα παρέχονται από την κα Έλλη Γουρνά, γραμματέα της Εταιρείας. Τηλ: 210-72 11 845 από τις 9:00-14:00, e-mail:[email protected]

Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 2.500€, για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης, στέγασης και διατροφής του υποτρόφου στο εξωτερικό.

Το όνομα του/της υποτρόφου θα ανακοινωθεί κατά την Ετήσια Συνεδριακή Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΕΕΑΑ στο πλαίσιο του 38ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου 2011.

Σημ: O υπότροφος θα πρέπει, μετά την επιστροφή του να προσκομίσει στο ΔΣ της Εταιρείας την σχετική βεβαίωση της παρακολούθησης του.

Ο Πρόεδρος

Θ. Θεοδωρίδης

Η Γενική Γραμματέας

Π. Παρασκευοπούλου