Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Τα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και ως σκοπό έχουν τη συμβολή στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και την προαγωγή της ιατρικής έρευνας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, στο Περιοδικό δημοσιεύονται, στην Ελληνική ή στην Αγγλική, άρθρα των παρακάτω κατηγοριών:

 1. Άρθρα Σύνταξης. Σύντομα άρθρα, έκτασης 500-1000 λέξεων, με κριτική τοποθέτηση πάνω σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα. Όπως είναι γνωστό, παγκοσμίως, τα Άρθρα Σύνταξης γράφονται μετά από πρόσκληση της Σύνταξης των περιοδικών, με στόχο το σχολιασμό ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύονται στο αντίστοιχο τεύχος, από επιστήμονες που εξ αντικειμένου έχουν προσωπική άποψη επί του θέματος (opinion papers). Λόγω του περιορισμένου αριθμού ερευνητικών άρθρων, που υποβάλλονται για δημοσίευση, αλλά και της δυσχέρειας ανεύρεσης άλλων ερευνητών με εμπειρία πάνω στα ίδια θέματα και διάθεση να σχολιάσουν την έρευνα συναδέλφων, η τακτική αυτή είναι δύσκολο να τηρηθεί αυστηρά. Εντούτοις, είναι πολλοί και αξιόλογοι οι συνάδελφοι που έχουν έγκυρη άποψη για τα τεκταινόμενα της επιστήμης διεθνώς, η οποία είναι χρήσιμη για τους αναγνώστες του Περιοδικού. Ως εκ τούτου, το Περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση, ως Άρθρα Σύνταξης, άρθρα με προσωπική γνώμη και προβληματισμό πάνω σε τρέχοντα θέματα, με σκοπό την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από τις στήλες του. Είναι αυτονόητο ότι προηγούνται άρθρα που έχουν αμεσότερη σχέση με τον ελληνικό χώρο ή που θίγουν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές των Άρθρων Σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα.
 2. Ανασκοπήσεις. Συνθετική παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων σε σύγχρονα ιατρικά θέματα. Προτιμώνται οι ανασκοπήσεις που πραγματεύονται ευρύτερου ενδιαφέροντος κλινικά θέματα, καθώς και εκείνες που παρουσιάζουν συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών των ίδιων των συγγραφέων τους. Γίνονται δεκτές για κρίση ανασκοπήσεις μέχρι δύο συγγραφέων. Συνιστάται η έκταση του κυρίως κειμένου των υποβαλλομένων ανασκοπήσεων να μην είναι μεγαλύτερη των 10.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 100 παραπομπές. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους συγγραφείς τον περιορισμό της έκτασης των υποβαλλομένων ανασκοπήσεων και να τις δημοσιεύει υπό μορφή βραχειών ανασκοπήσεων.
  Οι ανασκοπήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο υπό την έννοια της απαρτίωσης της γνώσης γενικώς, όσο και ως προς τη μεταφορά των δρωμένων της αγγλοσαξωνικής βιβλιογραφίας στο γνωστικό και πρακτικό πλαίσιο της ελληνικής Ιατρικής. Πολλές φορές, εντούτοις, παρατηρείται ότι οι συγγραφείς των ανασκοπήσεων αναλίσκονται σε διεξοδική αποτύπωση βασικών γνώσεων, από παρεξήγηση πιθανώς του εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αναγκαστικά έχουν αυτά τα άρθρα. Διάχυτη παραμένει, επίσης, η αντίληψη ότι μόνο οι έχοντες αυστηρά εξειδικευμένη ενασχόληση με το θέμα μπορούν να γράψουν ανάλογες ανασκοπήσεις. Κατόπιν τούτων και υπό το πρίσμα των αρχών της βασισμένης σε ενδείξεις Ιατρικής (evidence-based medicine) καταγράφονται τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης των ανασκοπήσεων που υποβάλλονται για δημοσίευση στο Περιοδικό:
  - Η ανασκόπηση αποτελεί συνθετική και κριτική παρουσίαση των πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενή άρθρα. Η μεταφορά, στο υπό κρίση άρθρο, της παρουσίασης του θέματος, όπως έχει γίνει σε άλλη ανασκόπηση του ξένου ιατρικού τύπου, εξασθενεί την προσωπική συμβολή του συγγραφέα. Η επιστημονική ορθότητα του περιεχομένου, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι το μοναδικό και κύριο κριτήριο αξιολόγησης. Αυτό ισχύει, κατά μείζονα λόγο, για τη μεταφορά της περιγραφής του θέματος από βιβλία αναφοράς (textbooks).
  - Ο σκοπός της ανασκόπησης είναι απαραίτητο να περιγράφεται διεξοδικά στην εισαγωγή του άρθρου. Ο τίτλος των περιγραφικών ανασκοπήσεων, που αποτελούν την πλειονότητα αυτών που υποβάλλονται για δημοσίευση, είναι συνήθως γενικός και ελάχιστα αντικατοπτρίζει τα επιμέρους ερωτήματα, στα οποία επιχειρεί να δώσει απάντηση η ανασκοπική προσπάθεια. H λεπτομερειακή, επομένως, καταγραφή τους εξυπηρετεί πρωτίστως τον αναγνώστη, αλλά διευκολύνει και την αξιολόγηση του άρθρου.
  - Απαραίτητη κρίνεται, επίσης, η αναγραφή, στην εισαγωγή των ανασκοπήσεων, των πηγών και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε από τους συγγραφείς για την αναζήτηση της ανασκοπούμενης πληροφορίας. Παρομοίως, το χρονικό πλαίσιο αναζήτησης των πρωτογενών ερευνητικών πληροφοριών, καθώς και ο σχολιασμός της μεθοδολογικής εγκυρότητας των πρωτογενών άρθρων και της δυνατότητας αναγωγής των συμπερασμάτων τους στο συγκεκριμένο κλινικό πλαίσιο όπου απευθύνεται η ανασκόπηση, αποτελούν σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης κάθε ανασκόπησης.
 3. Πρωτότυπες εργασίες. Πρωτοδημοσιευόμενες κλινικές ή πειραματικές μελέτες. Επειδή η δυνατότητα επιλογής της θεματολογίας των ερευνητικών άρθρων που υποβάλλονται για δημοσίευση στο Περιοδικό είναι, εκ των πραγμάτων, περιορισμένη, το κύριο βάρος της αξιολόγησής τους δεν απευθύνεται στους στόχους των μελετών αλλά στην αρτιότητα του ερευνητικού τους σχεδιασμού και, φυσικά, στην ορθή εκτέλεσή τους. Αναγνωρίζεται ότι ο lege artis σχεδιασμός και εκτέλεση ορισμένων μελετών δεν είναι ίσως απόλυτα εφικτός με τις ερευνητικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μειονεκτήματα και οι επιφυλάξεις που απορρέουν πρέπει να αναγράφονται σαφώς, η δε Σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να τα αξιολογήσει, καταβάλλοντας προσπάθεια να δημοσιεύσει τη μελέτη έστω ως Βραχεία Δημοσίευση.
  Έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικό ποσοστό των πρωτότυπων εργασιών, που υποβάλλονται για δημοσίευση, αντιπροσωπεύουν αναδρομικές μελέτες κλινικού υλικού (case series studies). Με βάση τη γνωστή θέση ότι οι αναδρομικές μελέτες δεν απαντούν σε ερευνητικά ερωτήματα αλλά αναδεικνύουν κενά, οι εργασίες αυτές κρίνονται καταρχήν αρνητικά. Η γνωστοποίηση της δραστηριότητας των κλινικών μονάδων ή των χαρακτηριστικών των νοσημάτων στη χώρα μας αποτελεί σαφώς επιστημονική πληροφορία, αλλά για τη διάδοσή της δεν είναι αρμόδια τα περιοδικά. Άλλοι φορείς, όπως υπηρεσίες στατιστικής, επίβλεψης και παρακολούθησης του νοσολογικού χάρτη της χώρας κ.ά., ασχολούνται με αυτό το θέμα, χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεθοδολογία και το Περιοδικό είναι στη διάθεσή τους, ώστε να διευκολύνει τη διάδοση αυτής της πληροφορίας, όχι όμως υπό τη μορφή ερευνητικών εργασιών. Εντούτοις, αναδρομικές μελέτες με σαφείς στόχους και ικανοποιητική μεθοδολογία, οι οποίες αναδεικνύουν προβλήματα, που η παραπέρα διερεύνησή τους ενδέχεται να έχει σημαντική ή ιδιάζουσα για τη χώρα μας επιστημονική αξία, γίνονται δεκτές για αξιολόγηση.
 4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Νέες ή πολύ σπάνιες για το διεθνή ή για τον ελληνικό χώρο περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις νοσημάτων, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων με ελεγμένο αποτέλεσμα. Έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των ενδιαφερουσών περιπτώσεων που υποβάλλονται για δημοσίευση απέχει σημαντικά από τη διεθνώς νοούμενη έννοια του όρου. Συνήθως, πρόκειται για περιπτώσεις ελληνικού μόνο ενδιαφέροντος ή για περιστατικά που δεν καθίσταται εφικτή η αδιάσειστη διαγνωστική τεκμηρίωσή τους. Ενόψει της πεπερασμένης έκτασης του Περιοδικού, η Σύνταξη προτίθεται να περιορίσει τη δημοσίευσή τους στις αυστηρώς νοούμενες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Στη βάση, βέβαια, του μικρότερου δυνατού αποκλεισμού των εργασιών, που το Περιοδικό πολύ θα ήθελε να επιτύχει, η Σύνταξη είναι πρόθυμη να δεχθεί για κρίση προς δημοσίευση περιορισμένου ενδιαφέροντος περιπτώσεις, υπό τη μορφή όμως των Επιστολών προς τη Σύνταξη, έκτασης όχι μεγαλύτερης των 1000 λέξεων.
 5. Γενικά θέματα. Θέματα που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο των Επιστημών Υγείας και παρουσιάζουν γενικότερο ιατρικό ενδιαφέρον.
 6. Βραχείες δημοσιεύσεις. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους συγγραφείς τον περιορισμό της έκτασης των υποβαλλομένων ερευνητικών εργασιών και ενδιαφερουσών περιπτώσεων και να τις δημοσιεύει υπό μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, εφόσον, κατά την κρίση της, δεν δικαιολογείται η εκτεταμένη δημοσίευσή τους. Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή των βραχειών δημοσιεύσεων, έκτασης κειμένου έως 1500 λέξεων και με βιβλιογραφικό κατάλογο έως 15 παραπομπών.
 7. Άρθρα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων, που παρουσιάζονται κατά τον επαγωγικότερο δυνατό τρόπο.
 8. Στρογγυλά τραπέζια, κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις, σεμινάρια, συμπόσια. Υποβάλλονται από τους οργανωτές ανάλογων εκδηλώσεων ή γράφονται μετά από προτροπή της Σύνταξης και δημοσιεύονται μετά από κρίση. Όταν η έκτασή τους καλύπτει ή υπερβαίνει την ύλη ενός τεύχους, η δημοσίευσή τους προϋποθέτει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Γράμματα προς τη Σύνταξη. Περιέχουν πρόδρομα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών, παρατηρήσεις ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, κρίσεις για το Περιοδικό κ.λπ. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις και μπορούν να συνοδεύονται από 5 το πολύ βιβλιογραφικές παραπομπές. Εφόσον αφορούν σε κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, η Σύνταξη φροντίζει να δημοσιεύεται παράλληλα και η απάντηση των συγγραφέων τους.
 10. Επιστημονική ειδησεογραφία. Πέραν του ειδησεογραφικού υλικού που δημοσιεύει η Σύνταξη, γίνονται δεκτές για ενυπόγραφη δημοσίευση, βιβλιοκρισίες, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών συνεδρίων, σημαντικές ειδήσεις από την επιστημονική δραστηριότητα ιατρικών εταιρειών κ.τ.τ. Δεν δημοσιεύονται προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.

Ό,τι δημοσιεύεται στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς γραπτή άδεια του Διευθυντή Σύνταξης.

Υποβολή Εργασιών

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, αποστέλλονται, σε τρία πλήρη αντίγραφα, στη διεύθυνση:

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Μαιάνδρου 23
115 28 Αθήνα

Μαζί με τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται, επακριβώς συμπληρωμένο, το "Συνοδευτικό έντυπο υποβολής εργασιών" το οποίο δημοσιεύεται και σε κάθε τεύχος του περιοδικού. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα υποβαλλόμενης εργασίας έχουν δημοσιευθεί ως πρόδρομη ανακοίνωση, στο συνοδευτικό έντυπο δηλώνεται η προηγούμενη μερική δημοσίευσή τους και συναποστέλλονται αντίγραφα αυτών των δημοσιεύσεων.

Κατά την παραλαβή τους, οι υποβαλλόμενες εργασίες χαρακτηρίζονται με αριθμό που κοινοποιείται στους συγγραφείς και ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται στο εξής σε κάθε επικοινωνία με το Περιοδικό. Η καθυστέρηση των συγγραφέων πέραν των έξι μηνών να επιστρέψουν τις διορθωμένες εργασίες τους συνεπάγεται την εκ νέου υποβολή τους (νέος αριθμός εργασίας).

Ηλεκτρονική Υποβολή Εργασιών

Για διευκόλυνση της διαδικασίας κρίσεως συνιστάται η ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών. Για τη σύνταξη των εργασιών ακολουθούνται οι υποδείξεις του Περιοδικού. Οι εργασίες υποβάλλονται με e-mail στο Διευθυντή Σύνταξης κ. Γιάννη Μελέτη, e-mail: imeletis@ med.uoa.gr ή στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, e-mail: archives@ mednet.gr

Το κείμενο και οι πίνακες της εργασίας θα πρέπει να στέλνονται υπό μορφή *.doc (MS office for Windows) και oι εικόνες υπό μορφή: JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe), CompuServe GIF (*.gif), TIFF (*.tif, *.tiff), BMP (*.bmp), Photoshop (*.psd, *pdd).

Σύνταξη των Εργασιών

Τα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, όσον αφορά στη σύνταξη των εργασιών, ακολουθούν τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 1997).

Τα άρθρα υποβάλλονται δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα, στη μία όψη του φύλλου, σε λευκό χαρτί μεγέθους A4 (21×29,7 cm) και με περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm. Τα ελληνικά κείμενα γράφονται στο μονοτονικό σύστημα και, κατά προτίμηση, στη δημοτική. Η Σύνταξη μπορεί να επιφέρει φραστικές διορθώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη γλωσσική ομοιομορφία των εργασιών. Από ιδιαίτερη σελίδα αρχίζουν τα εξής τμήματα των εργασιών: η σελίδα τίτλου, η ελληνική περίληψη, το κυρίως κείμενο, οι ευχαριστίες, η αγγλική περίληψη, η βιβλιογραφία, καθένας από τους πίνακες, καθεμιά από τις εικόνες και οι λεζάντες των εικόνων. Όλες οι σελίδες αριθμούνται, με ένδειξη που αναγράφεται στην άνω δεξιά γωνία τους, αρχίζοντας από τη σελίδα του τίτλου.

 1. Σελίδα τίτλου. Αποτελεί υποχρεωτικά την πρώτη σελίδα όλων ανεξαιρέτως των άρθρων που υποβάλλονται στο Περιοδικό και περιλαμβάνει:
  i. Τον τίτλο του άρθρου, που πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 15 λέξεις. Δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων ή φράσεων στον τίτλο. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση διεθνώς παραδεκτών συμβολισμών.
  ii. Τα ονόματα των συγγραφέων (επώνυμο και αρχικό μικρού ονόματος).
  iii. To όνομα του ιδρύματος ή του εργαστηρίου, από το οποίο προέρχεται η εργασία. Αν πρόκειται για περισσότερα του ενός, σημειώνεται, με αριθμητικές ενδείξεις, σε ποιο από αυτά ανήκει κάθε συγγραφέας.
  iv. 2–5 λέξεις-κλειδιά. Αντιπροσωπεύουν διεθνείς όρους λεξικογράφησης του Index Medicus και την απόδοσή τους στα Ελληνικά, όπως έχει γίνει από το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).
  ν. Την ακριβή διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου για την αλληλογραφία με το Περιοδικό συγγραφέα.
  vi. Βραχύ τίτλο (μέχρι 40 γράμματα).
  vii. Πηγές που πιθανόν ενίσχυσαν την πραγματοποίηση της εργασίας.
  Από τα παραπάνω στοιχεία της σελίδας τίτλου, τα 6 πρώτα γράφονται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο, ενώ το τελευταίο γράφεται μόνο στη γλώσσα του άρθρου.
 2. Περίληψη. Οι ανασκοπήσεις και οι ερευνητικές εργασίες, ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες, συνοδεύονται από ελληνική και από αγγλική περίληψη, έκτασης το λιγότερο 250 λέξεων και το περισσότερο 400 λέξεων. Οι βραχείες δημοσιεύσεις συνοδεύονται από περίληψη 100–200 λέξεων, μόνο στην αντίθετη γλώσσα από εκείνη του κυρίως κειμένου. Ειδικά οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών χωρίζονται σε τέσσερις παραγράφους, καθεμιά από τις οποίες φέρει κατά σειρά την ακόλουθη επικεφαλίδα: ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στην περίληψη. Η Σύνταξη επιμένει στην ποιότητα των αγγλικών ιδίως περιλήψεων, επειδή αποτελούν σημαντικό κριτήριο αποδοχής του Περιοδικού στους διεθνείς καταλόγους βιοϊατρικών περιοδικών.
 3. Κυρίως κείμενο. Οι ανασκοπήσεις και τα άρθρα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης κεφαλαιοποιούνται. Τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαιά τους αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Η αρίθμηση των υποκεφαλαίων περιλαμβάνει και τον αριθμό του κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου στο οποίο ανήκουν, π.χ. 1.1., 1.2., ή 1.1.1., 1.2.1, 1.2.2. κ.ο.κ. Του κυρίως κειμένου των άρθρων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης προηγείται, σε ξεχωριστή σελίδα, πίνακας περιεχομένων.
  Οι ερευνητικές εργασίες χωρίζονται, κατά κανόνα, στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος, (γ) Αποτελέσματα και (δ) Συζήτηση. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χωρίζονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή περιπτώσεων και (γ) Σχόλιο. Οι βραχείες δημοσιεύσεις χωρίζονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος και (γ) Αποτελέσματα και συζήτηση.
  Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στο κείμενο. Η επεξήγηση αυτή των συντμήσεων στο κείμενο είναι υποχρεωτική, ακόμη και όταν η ίδια επεξήγηση έχει γίνει στην περίληψη. Αντίθετα, οι συμβολισμοί που έχουν προταθεί από διεθνείς οργανισμούς δεν χρειάζονται επεξήγηση (π.χ. γράφεται "IgG" και όχι "ανοσοσφαιρίνη G", "C3" και όχι "τρίτος παράγοντας του συμπληρώματος"). Εφιστάται η προσοχή των συγγραφέων στη χρησιμοποίηση των πλέον προσφάτως διεθνώς προταθέντων όρων και συμβολισμών (π.χ. τα βακτήρια γράφονται με τη λατινική τους ονομασία και πλάγιους χαρακτήρες), καθώς και των επισήμων αποδόσεών τους στα Ελληνικά (π.χ. "ιστιοκυττάρωση" και όχι "ιστιοκύτωση"). Η παράθεση αυτούσιων ξενόγλωσσων όρων και, πολύ περισσότερο, λέξεων, μέσα στο κείμενο, πρέπει να περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους (π.χ. "shock"). Ομοίως, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η φωνητική απόδοσή τους στα Ελληνικά (π.χ. "σοκ"). Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει παραδεκτή ελληνική απόδοση, ο ξενόγλωσσος όρος πρέπει να παρατίθεται αυτούσιος, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση της ελληνικής απόδοσής του από το συγγραφέα, στο κείμενο. Οι μονάδες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς τους και όχι με τις ελληνικές ονομασίες τους ή συντμήσεις. Για παράδειγμα, γράφεται "min" και όχι "λεπτό", "κύτταρα/ μL" και όχι "κύτταρα κ.κ.χ.". Συνιστάται, τέλος, η αποφυγή της χρήσης του πρώτου προσώπου των ρημάτων.
  Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοινόχρηστη ονομασία τους.
 4. Ευχαριστίες. Απευθύνονται μόνο προς άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας ή στη συγγραφή του άρθρου.
 5. Βιβλιογραφικές παραπομπές. Ακολουθείται το Διεθνές Πρότυπο Σύνταξης Ιατρικών Άρθρων (σύστημα Vancouver). Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά εμφάνισής τους. Με την ίδια σειρά και τον ίδιο αριθμό αναφέρονται και στο βιβλιογραφικό κατάλογο, ο οποίος περιέχει όλες τις παραπομπές του κειμένου και μόνο αυτές.
  Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους. Στα ελληνικά άρθρα, αν οι συγγραφείς αυτοί είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται "και", ενώ αν είναι περισσότεροι, αναγράφεται το επώνυμο του πρώτου ακολουθούμενο από τη συντομογραφία "et al", όταν πρόκειται για ξένους, και από τη συντομογραφία "και συν", όταν είναι Έλληνες.
  Στο βιβλιογραφικό κατάλογο, για κάθε παραπομπή αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία με την εξής σειρά: Τα επώνυμα και τα αρχικόνυμα (χωρίς τελείες μεταξύ τους) των συγγραφέων (μέχρι έξι, χωρίς "and" ή "και" πριν από τον τελευταίο· αν είναι περισσότεροι, αναφέρονται οι έξι πρώτοι και ακολουθεί "et al" ή "και συν"), ο τίτλος του άρθρου, η επίσημη (Index Medicus) συντομογραφία του ονόματος του περιοδικού (χωρίς τελείες), το έτος έκδοσης, ο αριθμός τόμου (δεν αναγράφεται ο αριθμός τεύχους, αλλά μόνο ο αριθμός συμπληρώματος –supplement– αν πρόκειται για τέτοιο), η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. (Τα ονόματα περιοδικών που δεν περιέχονται στο Index Medicus, αναγράφονται ως έχουν). Π.χ. Rapaport J, Antam M, Charmostiz C, Brooks JG. Defective high density lipoprotein composition in patients on chronic hemodialysis. N Engl J Med 1978, 229:1326–1331. Αν το άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων αναφέρεται "Anonymous" ή "Ανώνυμος".
  Αν η παραπομπή αναφέρεται σε περίληψη εργασίας που ανακοινώθηκε σε συνέδριο, μετά τον τίτλο της αναγράφεται συντομογραφικά το όνομα του συνεδρίου, η πόλη διεξαγωγής, το έτος (όχι η ακριβής ημερομηνία) και η αντίστοιχη σελίδα ή ο αριθμός της περίληψης στον τόμο των περιλήψεων (δηλαδή, "Book of Abstracts, p. 23" ή "Τόμος Περιλήψεων, σελ. 54" ή "Abstract R245" ή "Περίληψη 87").
  Όταν πρόκειται για σύγγραμμα ή μονογραφία, αναφέρονται, με την ακόλουθη σειρά, το όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν έχουν γίνει περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος έκδοσης και οι σελίδες της αναφοράς. Π.χ., Nunn JF. Applied physiology. 2nd ed. McGraw Hill, New York, 1977:50–65. Αν πρόκειται για κεφάλαιο βιβλίου, αναφέρεται επιπροσθέτως, μετά τα ονόματα του επιμελητή ή των επιμελητών σύνταξης (editors), και ο τίτλος του βιβλίου. Π.χ., Massy SG, Klein KL. Effects of bile duct ligation on renal function. In: Epstein M (ed) The kidney in liver disease. Elsevier, New York, 1978:58–82.
  Μη δημοσιευμένες εργασίες και προσωπικές επικοινωνίες δεν χρησιμοποιούνται ως βιβλιογραφικές παραπομπές. Αντίθετα, μπορούν να αναφέρονται σε παρένθεση, στο αντίστοιχο σημείο του κειμένου, μαζί με το όνομα του συγγραφέα (π.χ., "Rapaport et al, αδημοσίευτα αποτελέσματα" ή "Ormerond, προσωπική επικοινωνία"). Άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται "in press" ή "υπό δημοσίευση" και τα άρθρα συναποστέλλονται, κατά την υποβολή, για να τεθούν υπόψη των κριτών.
 6. Εικόνες. Όλες οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σχήματα κ.λπ. φέρονται στις εργασίες ως εικόνες, αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς. Αποστέλλονται τρεις σειρές πρωτοτύπων εικόνων του άρθρου συσκευασμένες έτσι, ώστε να μην κινδυνεύουν να καταστραφούν κατά τη μεταφορά. Στο πίσω μέρος κάθε πρωτότυπης εικόνας αναγράφεται, σε αυτοκόλλητο, το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου και ο αριθμός της και σημειώνεται το άνω μέρος της. Η ποιότητα των πρωτοτύπων πρέπει να είναι κατάλληλη για την άμεση φωτογραφική αναπαραγωγή και εκτύπωσή τους, σύμφωνα με τη γενική αισθητική του Περιοδικού. Προκειμένου να αποφεύγονται σμικρύνσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενό τους, οι εικόνες συνιστάται να έχουν μέγεθος ανάλογο των στηλών του Περιοδικού. Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν λεζάντες που να περιέχουν βραχύ τίτλο και τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα του άρθρου. Όταν πρόκειται για φωτογραφίες ασθενών, πρέπει να είναι τέτοιες, που να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Στην αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται να συναποστέλλεται έγγραφη έγκριση του ασθενούς για δημοσίευση της φωτογραφίας.
 7. Πίνακες. Ο αριθμός των πινάκων πρέπει να περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους. Τα αποτελέσματα της εργασίας που περιέχονται σε πίνακες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται στο κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων ούτε να δίνονται σε εικόνες και το αντίθετο. Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς. Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σελίδας. Δεν χρησιμοποιούνται κάθετες γραμμές για το διαχωρισμό των στηλών, ενώ η χρήση των οριζόντιων γραμμών περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες. Κάθε στήλη φέρει σύντομη επεξηγηματική επικεφαλίδα. Η χρήση συντετμημένων λέξεων πρέπει να αποφεύγεται και οι τυχόν επεξηγήσεις να αναφέρονται με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Διόρθωση Τυπογραφικών Δοκιμίων - Ανάτυπα

Διόρθωση των τυπογραφικών δοκιμίων από τους συγγραφείς γίνεται μία φορά, χωρίς να επιτρέπονται, σ' αυτή τη φάση, εκτεταμένες αλλαγές των άρθρων.

Το υλικό των άρθρων που δημοσιεύονται, δεν επιστρέφεται στους συγγραφείς.

Η παραγγελία ανατύπων γίνεται με απευθείας συνεννόηση των συγγραφέων με την εκδοτική εταιρεία ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑ και το κόστος τους βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς.