Τελ. ενημέρωση:

   30-Oct-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):102-109

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση αιτίων θρομβοφιλίας σε ασθενείς
με ιστορικό αρτηριακής ή φλεβικής θρόμβωσης

Α. ΓΑΦΟΥ, Γ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ, Ε. ΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΒΓΟΝΤΖΑ, Σ. ΣΚΛΑΒΟΥ,
Β. ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ, Μ. ΜΠΕΛΛΙΑ, Ε. ΝΟΜΙΚΟΥ, Ε. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΒΑ

1ο Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας και Αιμορροφιλικών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών


ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου θρομβοφιλίας στον ελληνικό πληθυσμό.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη αυτή αναλύθηκαν τα αποτελέσματα από 161 ασθενείς, 87 με ιστορικό αρτηριακής (54%) και 74 φλεβικής θρόμβωσης (46%), οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο κέντρο μας από 1/1/98 έως και 31/7/99. Το πιο συχνό αίτιο στις αρτηριακές θρομβώσεις ήταν τα αγγειακά εγγεφαλικά επεισόδια (80,4%), ενώ στις φλεβικές η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (68,9%). Η εργαστηριακή διερεύνηση περιλάμβανε για όλους τους ασθενείς PT, a PTT, Fib, D-Di, FS, Prot C, S, ATIII, Plg, FXII, LLA, ACA, APC-resistance και γενετικό έλεγχο του παράγοντα FV-Leiden και FII 20210GA. Επίσης, σε 30 ασθενείς με αρτηριακή θρόμβωση έγινε γενετικός έλεγχος για το αλλήλιο MTHFR C677T.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σαφές αίτιο θρομβοφιλίας με παθολογικό εργαστηριακό έλεγχο διαγνώσθηκε σε 59 (36,6%) ασθενείς (ομάδα Α). Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου 45 (28%) ασθενών δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν λόγω αδυναμίας επανεξέτασης των ασθενών (ομάδα Β), ενώ σε 57 (35,4%) ασθενείς ο έλεγχος ήταν φυσιολογικός (ομάδα Γ). Η διάμεση ηλικία των ασθενών της ομάδας Α ήταν 44 έτη και δεν διέφερε από την διάμεση ηλικία των υπολοίπων ομάδων. Από τους ασθενείς της ομάδας Α στο 79,9% ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ένα αίτιο θρομβοφιλίας με συχνότερο τον παράγοντα FV-Leiden (37,3%) και δεύτερο σε συχνότητα τον παράγοντα FII 20210GA (23,8%), ενώ στο 22% έδειξε δύο αίτια με συχνότερο FV-Leiden+FII 20210A (11,9%). Από τους ασθενείς της ομάδας Β στο 73,3% ο εργαστηριακός έλεγχος συνηγορούσε για ένα αίτιο με συχνότερο ACA (44,4%), ενώ σε 26,7% για δύο, με συχνότερο ACA+LLA (24,4%). Στους ασθενείς με αρτηριακή θρόμβωση, σαφές αίτιο βρέθηκε σε 25 (28,7%), ενώ στους ασθενείς με φλεβική θρόμβωση σε 34 (45,9%, P=0,024). Συχνότερο αίτιο στις αρτηριακές θρομβώσεις ήταν ο παράγοντας FII 20210GA (28%), ενώ στις φλεβικές ο παράγοντας FV-Leiden (47%). Από τους ασθενείς που λάμβαναν αντιπηκτική αγωγή (39/161) σαφές αίτιο βρέθηκε σε 21,05%, ενώ ο έλεγχος δεν έδωσε σαφές αποτέλεσμα σε 22,3% (P>0,005).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη αυτή αποδεικνύει την χρησιμότητα ενός ολοκληρωμένου εργαστηριακού ελέγχου για την διερεύνηση των αιτίων θρομβοφιλίας. Ο εργαστηριακός έλεγχος για τους παράγοντες FV-Leiden και FII 20210GA συμβάλλει ουσιωδώς στη διερεύνηση των θρομβωτικών επεισοδίων. Σε ασθενείς με φλεβική θρόμβωση βρίσκεται συχνότερα αιτιολογικός παράγοντας απ’ ότι σε αρτηριακή. Η εργαστηριακή διερεύνηση ασθενών άνω των 50 ετών ή εκείνων υπό αντιπηκτική αγωγή κρίνεται σκόπιμη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρτηριακή θρόμβωση, Θρομβοφιλία, Φλεβική θρόμβωση.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής