Τελ. ενημέρωση:

   30-Oct-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):129-132

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική μελέτη του συνδυασμού αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων
έναντι της βαρφαρίνης στην αντιμετώπιση των θρόμβων
της αριστερής κοιλίας

Π. ΧΕΡΑΣ, Γ. ΜΕΤΑΞΑΡΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ε. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ,
Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ, Ε. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Κω

ΣΚΟΠΟΣ Μελετήσαμε την αποτελεσματικότητα των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, σε σχέση με τη βαρφαρίνη, σε ασθενείς με χρόνιους θρόμβους της αριστερής κοιλίας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εβδομηνταοκτώ ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια και σαφή υπερηχοκαρδιογραφική ανάδειξη χρονίων θρόμβων αριστερής κοιλίας τέθηκαν τυχαία σε αγωγή με ασπιρίνη (325 mg ημερησίως, ομάδα 1), με ασπιρίνη 325 mg ημερησίως και διπυριδαμόλη (200 mg ημερησίως, ομάδα 2) και βαρφαρίνη (διατήρηση INR μεταξύ 2–3, ομάδα 3). Μετά από εξάμηνη αγωγή έγινε νέα υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διαπιστώθηκε υπερηχοκαρδιογραφικά απουσία επαναδημιουργίας των θρόμβων αριστεράς κοιλίας σε 6 από τους 25 ασθενείς της ομάδας 1 (24%), σε 15 από τους 25 ασθενείς της ομάδας 2 (60%) και σε 16 από τους 28 ασθενείς της ομάδας 3 (56%). Σύμφωνα με το x2-test υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (P<0,05) μεταξύ της ομάδας των ασθενών που λάμβανε ασπιρίνη και των ασθενών που λάμβαναν το συνδυασμό των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων ασπιρίνης και διπυριδαμόλης, όσον αφορά την αναστολή επαναδημιουργίας νέων θρόμβων. Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (P<0,05) όταν συγκρίνονταν και πάλι η ομάδα των ασθενών που λάμβανε ασπιρίνη σε σχέση με την ομάδα στην οποία χορηγήθηκε βαρφαρίνη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο συνδυασμός της χορήγησης ασπιρίνης με διπυριδαμόλη και η χορήγηση βαρφαρίνης φαίνεται να έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της επαναδημιουργίας των χρονίων θρόμβων της αριστερής κοιλίας. Η ασπιρίνη μόνη της φαίνεται να δρα αναποτελεσματικά στην πρόληψη των χρονίων θρόμβων της αριστερής κοιλίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασπιρίνη, Βαρφαρίνη, Διατατική μυοκαρδιοπάθεια, Διπυριδαμόλη, Θρόμβοι αριστερής κοιλίας.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής