Τελ. ενημέρωση:

   30-Oct-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):133-136

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προϊόντα διάσπασης του ινώδους (D-διμερή)
στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Π. ΧΕΡΑΣ, Γ. ΜΕΤΑΞΑΡΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ε. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ,
Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ, Ε. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Κω


ΣΚΟΠΟΣ
Να ελέγξουμε αν η ανίχνευση D-διμερών (DD) στο πλάσμα ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) αποτελεί προγνωστικό δείκτη αυξημένης νοσηρότητας και ενδονοσοκομειακής θνητότητας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ογδόντα επτά αλλεπάλληλοι ασθενείς (Α/Γ=54/33, μέσης ηλικίας 67±12 ετών). Ασθενείς με συνοδά νοσήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πηκτικότητα του αίματος, αποκλείστηκαν. Τα DD ελέγχθηκαν κατά την εισαγωγή και πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε δραστικής θεραπείας, με ημιποσοτική μέθοδο (FDP-Slidex bioMerieux). Τριάντα οκτώ ασθενείς με θετικά DD εισόδου αποτέλεσαν την ομάδα A, ενώ στην ομάδα Β κατατάχθηκαν 49 ασθενείς με αρνητικά DD. Όλοι οι ασθενείς πήραν ασπιρίνη και χαμηλού μοριακού βάρους (ΧΜΒ) ηπαρίνη, ενώ 30 που θρομβολύθηκαν πήραν ενδοφλέβια ηπαρίνη για 5 μέρες και στη συνέχεια ΧΜΒ μορφή. Για κάθε άτομο καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, η μέγιστη τιμή τροπονίνης I, η κατά Killip ταξινόμηση της καρδιακής ανεπάρκειας του πρώτου 24ώρου, η εκδήλωση αρρυθμιών και τέλος η θνητότητα. Οι παραπάνω παράμετροι συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων με το t-test και το x2. Τιμές P<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ Τα δημογραφικά στοιχεία, οι μέγιστες τιμές τροπονίνης Ι και το κατά Killip στάδιο, ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων. Παρά ταύτα, η ομάδα Α εμφάνισε τετραπλάσια επεισόδια παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) και τετραπλάσια θνητότητα από όψιμη καρδιακή ανεπάρκεια. H θρομβόλυση και η επακολουθήσασα ηπαρινοθεραπεία, δεν μετέβαλαν τα DD των ασθενών. Ομοίως, η φαρμακευτική ή ηλεκτρική ανάταξη της ΚΜ δεν άλλαξε την αρχική ταξινόμηση των ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ Η ανίχνευση DD στο πλάσμα ασθενών που εισάγονται με OEM, υποδηλώνει μια υπερπηκτικότητα, που μπορεί να εκδηλωθεί αργότερα με ΚΜ και καρδιακή ανεπάρκεια. Η χορήγηση θρομβόλυσης, ηπαρίνης και η ανάταξη της KM, δεν μεταβάλλουν την έκλυση DD. Η όψιμη καρδιακή ανεπάρκεια συνοδεύεται από αυξημένη θνητότητα και δεν μπορεί να προβλεφθεί με τους κλασικούς προγνωστικούς δείκτες. Ασθενείς με ΟΕΜ και θετικά DD, αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου και δικαιολογούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάσπαση ινώδους, Έμφραγμα μυοκαρδίου, Θνητότητα, Κολπική μαρμαρυγή.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής