Τελ. ενημέρωση:

   11-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):13-18

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο μηχανισμός της πήξης και τρόπος καθορισμού του φαινοτύπου

H.C. HEMKER, S. BEGUIN
Cardiovascular Research Institute Maastricht, The Netherlands


Συνοπτική ανασκόπηση του μηχανισμού σχηματισμού θρομβίνης, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Περιγράφονται ο ενζυμικός καταρράκτης, οι επιφάνειες πρόσδεσης των ενζύμων και των συμπλεγμάτων (ιστικού παράγοντα-VIIa, Χa-Va-PL, IXa-PL και APC-PS-PL), καθώς και οι μηχανισμοί ανάδρασης και αναστολής. Ο ρόλος των αιμοπεταλίων περιγράφεται επίσης. Προτείνεται μια λειτουργική δοκιμασία του μηχανισμού πήξης, το θρομβογράφημα και δίνονται στοιχεία για τη σημασία του, τον τρόπο εκτέλεσής του και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις διαφόρων διαταραχών της αιμόστασης. Δεδομένης της σημασίας της θρομβίνης, για την αιμόσταση και θρόμβωση, επισημαίνεται η εργαστηριακή δυνατότητα ελέγχου του σχηματισμού της.

Λέξεις ευρετηρίου: Aιμόσταση, Θρομβίνη, Πήξη, Φαινότυπος.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής