Τελ. ενημέρωση:

   30-Oct-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):98-101

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η χρήση της αεροπληθυσμογραφίας
στη διάγνωση της φλεβικής θρόμβωσης

Σ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ, Α. ΛΟΥΠΟΥ, Α. ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ, Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ, Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Μ.Ν. ΣΕΧΑΣ

Γ' Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΝΝΘΑ "Σωτηρία"


ΣΚΟΠΟΣ
Η διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (ΕΒΦΘ) επιτυγχάνεται με αναίμακτες μεθόδους, κυρίως με τη χρήση της έγχρωμης υπερηχογραφίας (Triplex), που δίνει ανατομικές πληροφορίες για την εντόπιση και έκταση του θρόμβου. Πρόσφατα, άρχισε να χρησιμοποιείται η αεροπληθυσμογραφία (AΠΓ) στην εκτίμηση της ΕΒΦΘ. Η μέθοδος είναι αναίμακτη και δίνει ποσοτικές πληροφορίες μεταβολής του όγκου του άκρου. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διαπιστωθεί η ακρίβεια της ΑΠΓ στη διάγνωση της ΕΒΦΘ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν προοπτικά 49 ασθενείς (62 άκρα) και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα (Α) περιλάμβανε 20 ασθενείς (21 άκρα) με ιστορικό πρόσφατης ΕΒΦΘ ή και πνευμονικής εμβολής, που διαγνώστηκε με έγχρωμη υπερηχογραφία ή φλεβογραφία. Η ομάδα Β αποτελούνταν από 29 ασθενείς (41 πόδια) με φυσιολογικό φλεβικό σύστημα. Το ποσοστό της μεταβολής όγκου του άκρου (%) λόγω της φλεβικής απορροής μετρήθηκε με ΑΠΓ. Εκφράστηκε ως ποσοστό μεταβολής (outflow fraction) κατά πρώτο (OF1) και κατά το δεύτερο (OF2) δευτερόλεπτο της φλεβικής απορροής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου όταν χρησιμοποιήθηκε το OF1 ανέρχονταv σε 81 και 80,5%, αντίστοιχα, και για το OF2 σε 86 και 87%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αεροπληθυσμογραφία μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρώτη αναίμακτη μέθοδος ελέγχου της ΕΒΦΘ, καθώς και ως δοκιμασία παρακολούθησης της εξέλιξης της νόσου. Η έγχρωμη υπερηχογραφία θα πρέπει να ζητείται επιλεκτικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Aεροπληθυσμογραφία, Φλεβική θρόμβωση.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής