Τελ. ενημέρωση:

   11-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):35-43

ΔΙΑΛΕΞΗ

Επιδημιολογία της αρτηριακής θρόμβωσης
Αλληλεπίδραση γονιδίων-περιβάλλοντος, παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο

F. ZITO, S.E. HUMPHRIES
Division of Cardiovascular Genetics, British Heart Foundation Laboratories,
Department of Medicine, Royal Free and University College, London Medical School, UK

Η στεφανιαία καρδιοπάθεια (ΣΚΠ) είναι μια σύνθετη πολυπαραγοντική νόσος και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σαφές ότι, όπως και με τα λιπίδια του πλάσματος, η αύξηση των επιπέδων ορισμένων πρωτεϊνών της οδού της πήξης συμβάλλει ανεξάρτητα στον κίνδυνο της ΣΚΠ, όπως για παράδειγμα η αύξηση των επιπέδων πλάσματος του παράγοντα VII, του PAI-1 και του ινωδογόνου. Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν μέθοδοι για την αξιολόγηση της σημασίας των άλλων παραγόντων κινδύνου και προέκυψαν ενδείξεις ότι τα επίπεδα του ενεργοποιημένου παράγοντα ΧΙΙ (FXIIa) είναι δυνητικά ένας παράγοντας κινδύνου. Για όλες αυτές τις πρωτεΐνες, μελετήθηκαν τα γονίδια που τις κωδικοποιούν, βρέθηκε δε ότι οι λειτουργικοί πολυμορφισμοί συνδέονται με τα επίπεδα του πλάσματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τον κίνδυνο ΣΚΠ. Στην ανασκόπηση αυτή εστιαζόμαστε σε εργασίες του δικού μας εργαστηρίου, που ερεύνησαν τους γενετικούς αυτούς καθοριστικούς παράγοντες και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν.

Λέξεις ευρετηρίου: Γενετικός πολυμορφισμός, Ινωδογόνο, Παράγοντας VII, Παράγοντας XII, PAI-1.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής