Τελ. ενημέρωση:

   11-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):44-50

ΔΙΑΛΕΞΗ

Παθογένεια και εργαστηριακά ευρήματα στην αρτηριοσκλήρυνση
από τη σκοπιά της αιμόστασης

O.N. ULUTIN
Cerrahpasa Medical School, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Περιγράφονται διεξοδικά ο τύπος των διαταραχών που έχουν σημειωθεί, όσον αφορά την υπολειτουργία ή δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, τη μείωση της ινωδολυτικής δραστηριότητας, την αύξηση ορισμένων παραγόντων της πήξης, την ελάττωση των φυσικών αναστολέων, την υπερλειτουργία των αιμοπεταλίων, την υπερπλασία και διείσδυση των λείων μυϊκών κυττάρων. Παρουσιάζονται τα ευρήματα προσωπικών εργασιών του συγγραφέα και των συνεργατών του.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθηρογένεση, Αθηροσκλήρυνση, Αιμοπετάλια, Αιμόσταση.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής