Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):64-70

ΔΙΑΛΕΞΗ

Θρομβοπροφύλαξη:
Εστίαση στις ορθοπαιδικές εγχειρήσεις υψηλού κινδύνου
Ο νέος αναστολέας της θρομβίνης H 376/95 και ο ενεργός μεταβολίτης αυτής μελαγατράνη

O.E. DAHL
Senior Researcher, Chief Surgeon, Department of Orthopaedics, Research Forum,
Ullevaal University Hospital, Oslo, Norway

Μετά από μεγάλες ορθοπαιδικές επεμβάσεις, όπως ολική αντικατάσταση του ισχίου (OAI) ή ολική αντικατάσταση του γόνατος (ΟΑΓ), η θρομβοπροφύλαξη εναντίον της φλεβικής θρόμβωσης (ΦΘ) συνεχίζεται συνήθως επί 7–10 ημέρες. Ωστόσο, για διάστημα 2–3 μηνών μετά την ΟΑΙ παρατηρείται μείωση της επιβίωσης των ασθενών, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, με την πλειονότητα των θανάτων να οφείλεται σε καρδιοαναπνευστικές και αγγειακές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης και της ΦΘ. Επιπλέον, διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα συμπτώματα της εν τω βάθει ΦΘ εμφανίστηκαν κατά μέσο όρο 27 (διακύμανση 3–150) ημέρες μετά την ΟΑΙ και τα δεδομένα αυτά συνάδουν με την αύξηση της υποκλινικής ΦΘ, που παρατηρήθηκε μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι μια πιο παρατεταμένη θρομβοπροφύλαξη μπορεί να ωφελεί. Η παρατεταμένη θρομβοπροφύλαξη μέχρι 35 ημέρες με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους αποδείχτηκε ότι μειώνει σημαντικά τη συχνότητα της ΦΘ. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση σήμερα των αντιπηκτικών είναι περιορισμένη και υπάρχει ανάγκη για εύκολα εφαρμοζόμενη προφύλαξη σε νοσοκομειακούς και εξωτερικούς ασθενείς, που να μπορεί να χορηγείται από το στόμα ή παρεντερικά, χωρίς την ανάγκη παρακολούθησης της πηκτικότητας του αίματος. Το H 376/95 είναι ένας νέος, από το στόμα χορηγούμενος, άμεσος αναστολέας της θρομβίνης, ο οποίος αποτελεί μια νέα αντίληψη στην από του στόματος αντιπηκτική θεραπεία. Φαρμακοκινητικές μελέτες σε υγιείς εθελοντές απέδειξαν ότι η μελαγατράνη, η ενεργός μορφή του H 376/95, έχει λίαν προβλέψιμη και σταθερή φαρμακοκινητική, χωρίς σημαντικές αλληλεπιδράσεις με τροφές και φάρμακα. Σε μια κλινική μελέτη (METHRO II) σε 1.876 ασθενείς, δόθηκε διαδοχική θεραπεία με μελαγατράνη και στη συνέχεια H 376/95 από το στόμα για προφύλαξη εναντίον της ΦΘ μετά από ΟΑΙ ή ΟΑΓ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χορήγηση μελαγατράνης και στη συνέχεια H 376/95 ήταν αποτελεσματική και καλά ανεκτή. Συμπερασματικά, το H 376/95 φαίνεται ότι αποτελεί σημαντική βελτίωση της φαρμακευτικής θεραπείας της θρόμβωσης και προσφέρεται για μακροχρόνια θεραπεία, χωρίς την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της πηκτικότητας του αίματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης, Η 376/95, Θρομβοπροφύλαξη, Μεγάλες ορθοπαιδικές εγχειρήσεις, Μελαγατράνη.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής