Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):71-74

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η άριστη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής
μετά από φλεβική θρομβοεμβολή

S. SCHULMAN
Coagulation Unit, Department of Hematology, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden

Η ενδεικνυόμενη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής μετά από φλεβική θρόμβωση αποτελεί αντικείμενο αντικρουόμενων απόψεων. Παρουσιάζονται ευρήματα μετά από εφαρμογή αγωγής διαφόρου διαρκείας και οι προσωπικές μελέτες του συγγραφέα. Υποστηρίζεται ότι, προκειμένου να ρυθμιστεί η άριστη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αιτιολογικός παράγοντας της φλεβικής θρόμβωσης σε συνδυασμό με την εντόπιση του θρόμβου, την ύπαρξη θρομβοφιλίας ή άλλων ειδικών καταστάσεων. Γενικά ενδείκνυται διάρκεια άνω των τριών μηνών θεραπείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμορραγία, Αντιπηκτικά από το στόμα, Καρκίνος, Υποτροπή, Φλεβική θρόμβωση.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής