Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):75-77

ΔΙΑΛΕΞΗ

Θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης
και της πνευμονικής εμβολής

M.M. SAMAMA
Hοtel-Dieu, Paris, France

Aνασκόπηση της θεραπείας της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής. Προτείνονται θεραπευτικά σχήματα, με χορήγηση κλασικής ηπαρίνης, ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους και αντιπηκτικών από το στόμα, καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος για τη ρύθμισή τους. Επίσης, συζητούνται άλλες θεραπευτικές στρατηγικές συμπεριλαμβανομένης της θρομβόλυσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους, Ηπαρίνη, Πνευμονική εμβολή, Φλεβική θρόμβωση.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής