Τελ. ενημέρωση:

   17-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 483-495

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η μέτρηση της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία στα άτομα με διαθλαστικό σφάλμα

Α. Μεϊδάνη,1 Ι. Τούντας,2 Χ. Δημητρακάκη2
1Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)
2Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εντοπίσει και να περιγράψει τα έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης της «ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία» για άτομα με διαθλαστικό σφάλμα και να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία που θα εξυπηρετήσουν περισσότερο τους σκοπούς τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων Medline και Cochrane για άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην αγγλική γλώσσα μέχρι τον Ιούνιο του 2005.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εντοπίστηκαν 3 ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία ειδικά για διαθλαστικό σφάλμα [refractive status and vision profile (2000), national-eye institute-refractive error quality of life instrument (2002), quality of life impact of refractive correction questionnaire (2004)], τα οποία πληρούν βασικά κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κάθε ερωτηματολόγιο ερευνά διαφορετικούς τομείς ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με διαθλαστικό σφάλμα. Τα ερωτηματολόγια αυτά πρέπει να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν και στον Ελληνικό χώρο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τρόπων διόρθωσης του διαθλαστικού σφάλματος και για τη δρομολόγηση γενικότερων πολιτικών υγείας στον τομέα αυτόν.

Λέξεις ευρετηρίου: Γυαλιά, Διαθλαστική χειρουργική, Διαθλαστικό σφάλμα, Ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία, Φακοί επαφής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής