Κανονισμός

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

i. Τα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ), της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

ii. Σκοπός της έκδοσης του Περιοδικού είναι η συμβολή στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας. Το Περιοδικό απευθύνεται σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις.

iii. Το Περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική και στην Αγγλική.

iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ έχει την υψηλή ευθύνη της έκδοσης του Περιοδικού, ασκεί την οικονομική του διαχείριση, δύναται να τροποποιήσει τον παρόντα Κανονισμό και καθορίζει τη συχνότητα έκδοσης και, σε γενικές γραμμές, τη μορφή του Περιοδικού.

v. Η συντακτική επιμέλεια, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, και η παρακολούθηση της έκδοσης του Περιοδικού ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ σε Συντακτική Επιτροπή.

vi. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν παρεμβαίνει στο έργο της Συντακτικής Επιτροπής, πέραν των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού.

2. ΥΛΗ

i. Άρθρα Σύνταξης. Σύντομα άρθρα με κριτική τοποθέτηση πάνω σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα, που γράφονται με την προτροπή της Σύνταξης από συγγραφείς, οι οποίοι διαθέτουν προσωπική εμπειρία και άποψη.

ii. Ανασκοπήσεις. Συνθετική παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων σε σύγχρονα ιατρικά θέματα. Προτιμώνται οι ανασκοπήσεις που πραγματεύονται ευρύτερου ενδιαφέροντος κλινικά θέματα, καθώς και εκείνες που παρουσιάζουν συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών των ίδιων των συγγραφέων τους. Γίνονται δεκτές για κρίση ανασκοπήσεις μέχρι δύο συγγραφέων. Ανασκοπήσεις γράφονται, επίσης, μετά από προτροπή της Σύνταξης. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους συγγραφείς τον περιορισμό της έκτασης των υποβαλλομένων ανασκοπήσεων και να τις δημοσιεύει υπό μορφή βραχειών ανασκοπήσεων.

iii. Ερευνητικές εργασίες. Πρωτοδημοσιευόμενες κλινικές ή πειραματικές μελέτες.

iv. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Νέες ή πολύ σπάνιες για το διεθνή ή για τον ελληνικό χώρο περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εμφανίσεις νοσημάτων, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων με ελεγμένο αποτέλεσμα.

v. Γενικά θέματα. Θεμάτα που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο των Επιστημών Υγείας και παρουσιάζουν γενικότερο ιατρικό ενδιαφέρον.

vi. Βραχείες δημοσιεύσεις. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους συγγραφείς τον περιορισμό της έκτασης των υποβαλλομένων ερευνητικών εργασιών και ενδιαφερουσών περιπτώσεων και να τις δημοσιεύει υπό μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, εφόσον, κατά την κρίση της, δεν δικαιολογείται η εκτεταμένη δημοσίευσή τους.

vii. Άρθρα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων που παρουσιάζονται κατά τον επαγωγικότερο δυνατό τρόπο.

viii. Στρογγυλά τραπέζια, κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις, σεμινάρια, συμπόσια. Υποβάλλονται από τους οργανωτές ανάλογων εκδηλώσεων ή γράφονται μετά από προτροπή της Σύνταξης και δημοσιεύονται μετά από κρίση. Όταν η έκτασή τους καλύπτει ή υπερβαίνει την ύλη ενός τεύχους, η δημοσίευσή τους προϋποθέτει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ix. Γράμματα προς τη Σύνταξη. Περιέχουν πρόδρομα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών, παρατηρήσεις ανεπιθυμήτων ενεργειών φαρμάκων, κρίσεις για το Περιοδικό κ.τ.τ. Εφόσον αφορούν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, η Σύνταξη φροντίζει να δημοσιεύεται παράλληλα και η απάντηση των συγγραφέων τους.

x. Επιστημονική ειδησεογραφία. Σε ειδική στήλη κάθε τεύχους μπορούν να δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών συνεδρίων, ο ετήσιος απολογισμός των Διοικητικών Συμβουλίων της ΙΕΑ κ.τ.τ.

3. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

i. Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού αποτελείται από το Διευθυντή Σύνταξης, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης και 12-15 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος ιατρικών ειδικοτήτων και οπωσδήποτε τις μείζονες από αυτές (Παθολογία, Χειρουργική, Μικροβιολογία κ.ο.κ.). Μεταξύ των μελών της Συντακτικής Επιτροπής περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, 3-5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΕΑ.

ii. Οι απαρτίζοντες τη Συντακτική Επιτροπή πρέπει να είναι μέλη της ΙΕΑ.

iii. Η Συντακτική Επιτροπή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ.

iv. Η ανάθεση των καθηκόντων στο νέο Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης και στα νέα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής γίνεται κατά μήνα Νοέμβριο, ώστε να αντιστοιχεί στην προετοιμασία της έκδοσης του πρώτου τεύχους του επομένου έτους.

v. Η Συντακτική Επιτροπή καθορίζει γενικό πρόγραμμα της ύλης του Περιοδικού σε ετήσια βάση, το οποίο ο Διευθυντής Σύνταξης υποχρεούται να ακολουθεί κατά την κατάρτιση των περιεχομένων των τευχών.

vi. Η Συντακτική Επιτροπή έχει συλλογικά την τελική ευθύνη για την έγκριση ή την απόρριψη όλων ανεξαιρέτως των εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση.

vii. Η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη δημοσίευση εργασιών, οι οποίες, κατά την κρίση της, εκφεύγουν των στόχων του Περιοδικού.

viii. Η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να θεωρήσει άκυρη την εγκριτική ή απορριπτική κρίση κάποιου κριτή, όταν αυτή είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένη.

ix. Η Συντακτική Επιτροπή φροντίζει, ώστε να προασπίζεται το κύρος και η ανωνυμία των κριτών.

x. Η Συντακτική Επιτροπή συγκαλείται σε μηνιαίες τουλάχιστον συνεδριάσεις από το Διευθυντή Σύνταξης, ο οποίος προεδρεύει. Η απαρτία των συνεδριάσεων προϋποθέτει την παρουσία των 2/3 των μελών της Συντακτικής Επιτροπής. Υπάλληλος της γραμματείας της ΙΕΑ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συντακτικής Επιτροπής.

xi. Οι αποφάσεις της Συντακτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Επί ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντού Σύνταξης.

4. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

i. Ο Διευθυντής Σύνταξης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ εκείνων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως.

ii. Η θητεία του Διευθυντού Σύνταξης είναι τριετής δυναμένη να ανανεωθεί εφάπαξ.

iii. Ο Διευθυντής Σύνταξης παύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν δεν εκπληρώνει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του και μετά από αιτιολογημένη φανερή ψηφοφορία.

iv. Ο Διευθυντής Σύνταξης μπορεί να υποβάλει έγγραφη παραίτηση, που θεωρείται τελεσίδικη μετά την αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

v. Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Διευθυντή Σύνταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει νέο Διευθυντή Σύνταξης, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ή παυθέντος Διευθυντού Σύνταξης.

vi. Ο Διευθυντής Σύνταξης έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

· Συντονίζει το έργο της Συντακτικής Επιτροπής.

· Συντονίζει τη διαδικασία κρίσεως των υποβαλλομένων για δημοσίευση εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού.

· Υπογράφει την αλληλογραφία του Περιοδικού με τους συγγραφείς και τους κριτές και επικοινωνεί, γενικά, με αυτούς για την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση.

· Συγκαλεί τη Συντακτική Επιτροπή σε μηνιαίες τουλάχιστον συνεδριάσεις, των οποίων προεδρεύει.

· Τηρεί ενήμερη τη Συντακτική Επιτροπή και, όποτε του ζητηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του Περιοδικού.

· Αναθέτει ειδικά καθήκοντα στα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής.

· Όποτε κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε τροποποιήσεις της δομής του Περιοδικού, τέτοιες που να μην αλλοιώνουν το γενικότερο ύφος του, ενώ εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ριζικότερες μεταβολές της μορφής και της σύνθεσης της ύλης του Περιοδικού, με στόχο την ποιοτική του βελτίωση.

· Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αντικατάσταση μελών της Συντακτικής Επιτροπής, όταν λήξει η θητεία τους ή όταν κρίνει τη λειτουργία τους ανεπαρκή.

· Έχει την απόλυτη ευθύνη της εκδοτικής παραγωγής του Περιοδικού και, γι’ αυτό, συνεργάζεται στενά με τον εκδότη, ώστε να εξασφαλίζει την άψογη εμφάνιση και την έγκαιρη έκδοση των τευχών.

· Γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή του καταλληλότερου εκδότη, στον οποίο θα ανατεθεί η έκδοση του Περιοδικού.

5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

i. Για τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης ισχύουν οι § 4I, iii, iv και v, που αφορούν το Διευθυντή Σύνταξης.

ii. Η θητεία του Αναπληρωτού Διευθυντού Σύνταξης είναι διετής δυναμένη να ανανεώνεται, στη συνέχεια, για ένα έτος κάθε φορά, επ’ αόριστο.

iii. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

· Αντικαθιστά το Διευθυντή Σύνταξης σε όλα του τα καθήκοντα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

· Αναλαμβάνει, εξουσιοδοτούμενος από το Διευθυντή Σύνταξης, την πλήρη διεκπεραίωση ορισμένων, ειδικών κατά προτίμηση τευχών του Περιοδικού, τα οποία δεν μπορεί να είναι περισσότερα των δύο ανά έτος.

6. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

i. Για τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ισχύουν οι § 4I, iii, iv και v, που αφορούν το Διευθυντή Σύνταξης και η § 5ii, που αφορά τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης.

ii. Η θητεία των μελών της Συντακτικής Επιτροπής είναι διετής δυναμένη να ανανεώνεται, στη συνέχεια, για ένα έτος κάθε φορά, επ’ αόριστο.

iii. Ο διορισμός των μελών της Συντακτικής Επιτροπής γίνεται μετά από εισήγηση ή με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντού Σύνταξης.

iv. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής που αναιτίως απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της παύεται αυτομάτως.

v. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής έχουν αυξημένα καθήκοντα κρίσεως εργασιών, σε σχέση με τους άλλους κριτές και αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, αναφορικά με την έκδοση του Περιοδικού, όποτε τους ζητηθεί από το Διευθυντή Σύνταξης.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

i. Όλες οι εργασίες, που υποβάλλονται για δημοσίευση στο Περιοδικό, πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς, που δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος. Στην αντίθετη περίπτωση, επιστρέφονται χωρίς να υποβληθούν σε κρίση.

ii. Οι εργασίες κρίνονται από δύο ανεξάρτητους, ειδικούς για το θέμα κριτές, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός μηνός από την παραλαβή των αντιγράφων των εργασιών, πλήρως τεκμηριωμένη κρίση.

iii. Η ομόφωνη και επαρκώς τεκμηριωμένη κρίση των δύο κριτών είναι δεσμευτική για την έγκριση ή την απόρριψη των εργασιών.

iv. Αν η τεκμηριωμένη κρίση των δύο κριτών δεν είναι σύμφωνη, ορίζεται τρίτος κριτής. Τρίτος ειδικός κριτής επιβάλλεται, επίσης, να χρησιμοποιηθεί, όταν αυτό υποδειχθεί από κάποιον από τους δύο αρχικούς κριτές. Την τελική απόφαση για τη δημοσίευση αυτών των εργασιών λαμβάνει η Συντακτική Επιτροπή.

v. Όταν η εγκριτική απόφαση των κριτών συνοδεύεται από υποδείξεις προς τους συγγραφείς, οι εργασίες επιστρέφονται και επανυποβάλλονται. Σε περίπτωση υποδείξεων για περιορισμένες αλλαγές, η συμμόρφωση των συγγραφέων ελέγχεται απλώς από το Διευθυντή Σύνταξης. Αν οι κριτές υποδεικνύουν ριζικότερες αλλαγές των κρινομένων εργασιών, η συμμόρφωση των συγγραφέων εξετάζεται από τη Συντακτική Επιτροπή, η οποία δύναται να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη των αρχικών ή και άλλων κριτών.

vi. Τεκμηριωμένες αντιρρήσεις των συγγραφέων, αναφορικά με τις υποδείξεις ή με την απορριπτική έκθεση των κριτών, εξετάζονται από τη Συντακτική Επιτροπή.

vii. Οι εκθέσεις των κριτών κοινοποιούνται, ανώνυμα και ως έχουν, στους συγγραφείς, σε κάθε περίπτωση, εκτός εκείνης που οι κριτές συμφωνούν να δημοσιευθούν οι εργασίες όπως ακριβώς υποβλήθηκαν.

viii. Η καθυστέρηση από τους συγγραφείς πέραν των έξι μηνών στην επανυποβολή των διορθωμένων εργασιών, σε οποιαδήποτε φάση της διεκπεραίωσής τους, συνεπάγεται την εκ νέου υποβολή τους.

ix. Η καθυστέρηση από τους κριτές πέραν των τριών μηνών στην υποβολή των εισηγήσεών τους συνεπάγεται, αυτόματα και χωρίς ενημέρωσή τους, την ακύρωση της κρίσης.

x. Τα ονόματα των κριτών που χρησιμοποιήθηκαν για κρίσεις εργασιών κατά τη διάρκεια του έτους (εκτός των μελών της Συντακτικής Επιτροπής), δημοσιεύονται ομαδικά στο πρώτο τεύχος του επομένου έτους.

8. ΕΚΔΟΣΗ

i. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ αναθέτει την έκδοση του Περιοδικού στον εκδότη, που, μετά από σχετική πρόσκληση, θα δώσει τη συμφερότερη προσφορά και θα παρέχει αποδεδειγμένες εγγυήσεις για τη διεκπεραίωση του έργου.

ii. Η ανάθεση της έκδοσης του Περιοδικού από την ΙΕΑ στον εκδότη γίνεται βάσει συμβολαίου, την τήρηση των οικονομικών και των τεχνικών όρων του οποίου παρακολουθούν ο Ταμίας της ΙΕΑ και ο Διευθυντής Σύνταξης, αντίστοιχα.