Οδηγίες προς τους Συγγραφείς!

 

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς!

 

Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης της εργασίας.

Η περίληψη γράφεται σε συμβατό με ΙΒΜ ηλεκτρονικό υπολογιστή και υποβάλλεται μέσω internet (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής) ή σε ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής με γραμματοσειρά Arial 10pt

Ο τίτλος της εργασίας γράφεται με κεφαλαία γράμματα. 

Σε άλλη σειρά γράφονται, με πεζά, τα ονόματα των συγγραφέων, με υπογραμμισμένο το όνομα του ατόμου που θα ανακοινώσει την εργασία.
 
Σε άλλη σειρά γράφεται, με πεζά, το κέντρο προέλευσης της εργασίας και η πόλη. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τις επίσημες ονομασίες των κέντρων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμος γίνεται με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες). 

Παράδειγμα: 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
 
Γ. Αντωνιάδης1, Α. Νικολάου2 

1Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, 2Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

Οι περιλήψεις είναι δομημένες ως εξής: (α) Σκοπός της μελέτης.... , (β) Υλικό και μέθοδος .... , (γ) Αποτελέσματα .... , (δ) Συμπεράσματα .... , σε ξεχωριστές παραγράφους. Πριν από κάθε παράγραφο αναγράφεται με κεφαλαία bold γράμματα ο αντίστοιχος τίτλος (δηλ. ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ).
 
Υποβολή περίληψης με το ταχυδρομείο: 
Κάθε περίληψη τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο που περιέχει: 1. Το CD (ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής) με το αρχείο της περίληψης στην ετικέτα της οποίας αναγράφεται απαραίτητα ο τίτλος της εργασίας. 
2. Το κείμενο της περίληψης τυπωμένο σε χαρτί μεγέθους Α4. 
3. Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης και της θεματικής ενότητας συμπληρωμένο. 
Η αποστολή γίνεται με απλή, συστημένη ή επείγουσα ταχυδρόμηση. 
Ως προθεσμία υποβολής νοείται η ημερομηνία παραλαβής και όχι αποστολής της περίληψης.
 

Υποβολής περίληψης ηλεκτρονικά:
 
Η υποβολή των περιλήψεων ηλεκτρονικά γίνεται μόνο μέσω της φόρμας υποβολής που υπάρχει στον ιστότοπο http://www.mednet.gr. 

Εργασίες που αποστέλλονται με απλό e-mail στις διευθύνσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών δεν γίνονται δεκτές. 

Η υποβολή των περιλήψεων μέσω της φόρμας δεν προϋποθέτει και την επιτυχή παραλαβή της. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς θα πρέπει να αναζήτούν σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το απαντητικό e-mail. 
Στα απαντητικά e-mail αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης και ενδεχομένως παρατηρήσεις της γραμματείας (π.χ. παράλειψη ονομάτων, διαφοροποίηση μαθηματικών συμβόλων κ.λπ.). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά από τους συγγραφείς για αποφυγή λαθών, παραλείψεων ή αποκλεισμού της περίληψης.
 
Ιδιαίτερες οδηγίες για τις περιλήψεις: 

Αποφύγετε την οποιαδήποτε διαμορφωση του κειμένου πέραν της παραγραφοποίησης 
Σε περίπτωση που κατά τη μετατροπή της εργασίας από το λογισμικό επεξεργασίας υπάρξουν λάθη ή προβλήματα, μπορεί να ζητηθεί η εκ νέου υποβολή της σύμφωνα με τους όρους.

Έλεγχος των εργασιών-Μη αποδοχή: 
 Ο έλεγχος πληρότητας των εργασιών γίνεται κατά την παραλαβή των εργασιών από τη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Οι λόγοι μη αποδοχής μιας εργασίας από τη Γραμματεία είναι οι εξής: 
Ελλιπή στοιχεία ή έντυπα.
Χρήση διαφορετικού επεξεργαστή κειμένου πέραν του ήδη προκαθορισμένου.
Μη συμπληρωμένα στοιχεία στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. Περίληψη με περισσότερες από 300 λέξεις.
 
Οι συγγραφείς είναι φρόνιμο να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή της περίληψής τους και να ενημερώνονται για τον αριθμό υποβολής της.

 Χρήσιμες πληροφορίες:
Όλα τα ευρετήρια ονομάτων που δημιουργούνται για το ΕΠΙΣ προκύπτουν από τα στοιχεία των συγγραφεών όπως καταγράφονται στο σώμα της περίληψης
Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.
 Όλες οι περιλήψεις χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένο αριθμό υποβολής. Σε όλες τις φάσεις της διακίνησής τους, οι εργασίες φέρουν πάντα τον αριθμό υποβολής. Ο αριθμός υποβολής της περίληψης είναι πάντα απαραίτητος κατά την επικοινωνία των συγγραφέων με την Γραμματεία του Συνεδρίου. Στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου και στον Τόμο των Περιλήψεων θα φέρονται με διαφορετικό αριθμό (αριθμός προγράμματος). 

 

 

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Μέγεθος αρχείου: 110 KB