Συνδρομές
Ετήσια Συνδρομή 2013

Iατροί

24 €

Φοιτητές

12 €

Εταιρείες, Οργανισμοί, Βιβλιοθήκες

47 €

Κύπρος

24 €

Εξωτερικό

$100

Μέλη Βαλκανικής Ιατρικής Ένωσης

$50