Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εθνικό Σύστημα Υγείας (Νόμος 1397, 1983)

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Νόμος 2519, 1997)

Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας (Νόμος 3402, 2005)

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418, 2005)

Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ (Νόμος 3754, 2009)

Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του Νόμου 3754, 2009

Διευκρινιστική επιστολή για την εφαρμογή του Νόμου 3754, 2009

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Νόμος 3868, 2010)

Νόμος 3896, 2010 (Άρθρα 33, 34)

Διαρθρωτικές αλλαγές στο εθνικό σύστημα υγείας (Νόμος 3918, 2011)